નાટક બુડ્રેટી  હવે ઑનલાઈન મળશે 

મિત્રો,

'નાટક બુડ્રેટી' ત્રિમાસિક નો સળંગ અંક 
'નાટક  ૯૨,  જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર 2020 
આપને મોકલીએ છીએ.

 કોરોના મહામારી ના પરિણામ સ્વરૂપે ,  પ્રેસ ટપાલ વગેરે બંધ હોવાથી, નિયમિત પ્રકાશન જળવાય અને વાંચક મિત્રોને સમયસર મળે  તે માટે,  જે વાચક સભ્યોના ઈમેલ કે વોટ્સએપ નંબર અમારા લિસ્ટમાં હતા તેઓને નાટક 91 થી અમે ડિજિટલ કોપી મોકલીએ છીએ.

આપ આપના મિત્રો ને સભ્ય બનવા જણાવશો.

અમને વાચકોએ આ અભિગમને અપનાવ્યો છે , અને ડિજિટલ નકલ મોકલવા અંગે સંમતિ અનુમતિ આપેલ છે , તેનો આનંદ છે. 

સાથે જ હવે પછીના અંક ,  નાટક 93 -  ઓક્ટોબર ડિસેમ્બર , 2020 પણ,  પીડીએફ નકલ જ મોકલીશું. ત્યાં સુધીમાં પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ નો નિવેડો આવી જશે તેવી આશા રાખીએ.

Download issue 92

Address: Theatre Media Centre Campus, Near Chenpur Petrol Pump, 

New Ranip, Ahmedabad-382470 

Email: 

theatremediacenter@yahoo.com

Phone: +91 79 27590241; 27590243

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Instagram Social Icon